Pedagogik

Förskolan arbetar utifrån nationella styrdokument så som skollag och Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Barnkonventionen som blev en lag 2020 finns också som grund i vårt arbete. Uppsala kommuns strategiska utvecklingsområden för förskolan 2018-2023 är Undervisning och digitalisering med fokus på språk och matematik.
Ovanstående är övergripande mål som vi arbetar med dagligen i lekfulla former, alltid med barnens behov och intressen i fokus.

Förskolan har en pedagogisk utvecklingsgrupp samt en grupp som arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling.

Almunge förskolas styrka är arbetet med värdegrunden, då vi i första hand värnar om allas olikheter och individuella behov. Alla på förskolan ska känna sig trygga, respekterade och lyssnade på. Detta är en grund för att kunna utvecklas, tillgodose nya kunskaper och erfarenheter.

Det är viktigt för oss med samarbete, att inspirera varandra och att ha roligt tillsammans!