Vår värdegrund

"Vi tillsammans för allas lika värde"

Trygghet

Vi vill skapa tillitsfulla relationer genom positiva erfarenheter, inbjudande miljöer och tydliga rutiner.

Vi arbetar främjande mot kränkande behandling genom ett inkluderande arbetssätt, vår likabehandlingsplan, social hållbarhet och pedagogernas förhållningssätt. Vi vill lära barnen om sin egen integritet, sitt eget värde och sina rättigheter. Genom ett respektfullt arbetsklimat kan barnen få ta del av en miljö som är fylld av tillit till varandra och respekt för alla individer

Trygghet är grunden för att utveckling och lärande ska ske. Trygga barn vågar ta för sig, utforska och skapa sig nya erfarenheter.

 

Delaktighet

Vi ser barnen som medskapare i sitt eget lärande. Barnens röster ska få höras och de ska kunna påverka sin vardag på förskolan.

Pedagogerna är lyhörda och anpassar aktiviteter, undervisning och lärmiljöer utifrån barnens önskemål, intresse och behov.

Vi jobbar med mångfald, demokrati och alla människors lika värde. Olikheter tas tillvara på i undervisningen och kommunikationen präglas av öppenhet för varandra.

 

Lärande

Vi ser leken och fantasin som en stark motor i barnens kunskapsutveckling. Med nyfikenhet och lust försöker vi att skapa en bra grund för barnens livslånga lärande.

Vi utgår ifrån barnens intresse och behov och bygger vidare och utmanar. Barnen lär sig av varandra vilket vi uppmuntrar och planerar in i undervisningen.

Vi pedagoger ger barnen möjlighet till reflektion över sitt eget lärande. Vi uppmuntrar barnen till att utveckla sitt eget tänkande och sitt socialt samspel.

 

                            

Uppdaterad: