Vår värdegrund

"Vi tillsammans för allas lika värde"

Trygghet

Vi ser varandra varje dag. Vi tillgodoser barnens olika behov och har roligt tillsammans. Vi har tydliga rutiner och ser barnen som medskapare i sin egen barndom. Vi ger barnen och varandra positiv uppmuntran och bekräftelse. Tryggheten är grunden för att utveckling och lärande ska ske.

Delaktighet

Barn och pedagogers röster är lika mycket värda. Varje individ ska få höras, påverka och besluta över aktiviteter. Alla ska få stärkas som individ genom att vi lyssnar på varandra och är tillåtande med miljöer och material.
Vi visar att vi alla har olika behov och förutsättningar.

Lyhördhet

Vi lyssnar till barnens och vårdnadshavares individuella behov. Vi respekterar varandra och lyssnar på varandra. Vi tar till oss barnens idéer, gör barnen delaktiga i beslut och utgår från deras intressen eller erfarenheter i verksamhetens olika moment.

                              Vi tillsammans

                            

Uppdaterad: