Förskolans prioriterade mål

Våra prioriterade mål för året 2016-2017 är:

Normer & värden
Att ge alla barn möjligheter, oavsett kön, tro, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning att pröva och utveckla förmågor och intresse, att uppleva demokrati och allas lika värde.

Kommunikation
Att ge barnen rika möjligheter att kommunicera på olika sätt i olika former genom ett utvidgat språkbegrepp, literacy.

Matematik
Att ge barnen rika möjligheter att utveckla förmågan att undersöka, reflektera och pröva olika problemlösningar och använda matematik i olika sammanhang.

Naturkunskap & teknik
Att ge barnen rika möjligheter att reflektera om och utforska naturvetenskap och teknik.

Estetiskt skapande
Att ge barnen rika möjligheter att uttrycka sina tankar och reflektioner över sitt eget lärande i olika skapande processer.

Hållbar utveckling
Att ge barnen rika möjligheter att utveckla sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp.

Barns inflytande
Att varje barn ska ges rika möjligheter att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet till ett reellt inflytande över arbetssätt och verksamhetens innehåll.

14 oktober 2015